Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Trao quyết định đào tạo trình độ tiến sĩ cho Trường ĐH Hồng Đức
Trao quyết định đào tạo trình độ tiến sĩ cho Trường ĐH Hồng Đức
Play/Pause
Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học tiền thân là Bộ phận Quản lý đào tạo Sau đại học thuộc phòng Quản lý Đào tạo; được thành lập theo Quyết định số 717/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, có chức năng và nhiệm vụ như sau: