Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tổng kết các công trình khoa học giai đoạn 2010-2015 của Khoa CNTT&TT
Cập nhật lúc: 07:48 PM ngày 19/09/2015
Trong những năm gần đây (2010-2015), Khoa CNTT&TT đã tập trung phát triển công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), gắn kết đào tạo với các hoạt động NCKH, phát triển phần mềm ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Chú trọng và phát huy các hoạt động học thuật đó đã góp phần nâng cao đáng kể chất lượng đào tạo và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng viên trong Khoa.

 

Công bố khoa học là một trong những hoạt động học thuật tối quan trọng của các trường ĐH, CĐ và viện nghiên cứu, được dùng như là một yếu tố thiết yếu trong việc xếp hạng các trường đại học và đánh giá năng lực chuyên môn của các nhà nghiên cứu và các giảng viên.  Cụm từ "công bố quốc tế" thường được dùng để chỉ các công trình khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín. Thông thường, các tạp chí uy tín mà được thế giới công nhận là các tạp chí thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI hay Thomson Reuters (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/). Ước tính trên thế giới có khoảng 140.000 tạp chí khoa học cho tất cả các lĩnh vực, tuy nhiên trong số đó chỉ có khoảng 13.000 (10%) tạp chí được được ISI công nhận và đánh giá. Do vậy, khi nói đến "công bố quốc tế", người ta thường chỉ xem xét các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng (IF - Impact Factor) thuộc danh mục ISI. Thông thường, tạp chí có chỉ số IF càng cao thì càng uy tín, nhưng do một số ngoại lệ đặc biệt mà một số tạp chí ít tên tuổi cũng có chỉ số IF cao vọt. Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí ISI là mục tiêu quan trọng của các nhà khoa học.

Trong những năm gần đây (2010-2015), Khoa CNTT&TT đã tập trung phát triển công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), gắn kết đào tạo với các hoạt động NCKH, phát triển phần mềm ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Chú trọng và phát huy các hoạt động học thuật đó đã góp phần nâng cao đáng kể chất lượng đào tạo và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng viên trong Khoa.

Một trong những tín hiệu tích cực của quá trình phấn đấu đó là sự tăng vọt về số lượng các công trình khoa học công bố trên các tạp chí và hội nghị chuyên ngành quốc tế. Theo đó, trong khoảng 5 năm gần đây, các giảng viên của Khoa đã công bố 11 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế (ISI); trong đó tạp chí có  chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor - IF) thấp nhất là 0.546 và cao nhất là 4.007 (xem Bảng 1). Ngoài các công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học, đội ngũ giảng viên trong Khoa cũng công bố 24 bài báo trên các hội nghị chuyên ngành quốc tế có chất lượng cao (xem Bảng 2). Phần lớn các hội nghị chuyên ngành này đều nằm trong các cơ sở dữ liệu khoa học lớn và uy tín như ISI, CORE, Scopus, và DBLP.

Bảng 1: Danh sách các công trình khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế ISI (sắp xếp theo năm)

TT

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số/năm

Chỉ số ISI

1

Pham The Anh, Hong-Ha Le, Nang-Toan Do

Offline handwritten signature verification using local and global features

Annals of Mathematics and Artificial Intelligence

2015, Vol 75, No. 1

IF=0.691

2

Dinh Danh Le, Fen Zhou, Miklos Molnar

Minimizing Blocking Probability for MCRWA problem in WDM Networks: Exact Solutions and Heuristic Algorithms

Journal of Optical Communications and Networking (JOCN)

2015, Vol. 7, Iss. 1

IF= 2.064

3

The Anh Pham, Sabine Barrat, Mathieu Delalandre, Jean-Yves Ramel

The use of linked-node m-ary tree structure for feature vector indexing

Pattern Recognition Letters

2014, Vol. 55, No. 1

IF=1.551

4

The Anh Pham, Sabine Barrat, Mathieu Delalandre, Jean-Yves Ramel

Accurate junction detection and characterization in line-drawing images

Pattern Recognition

2014, Vol. 47, No. 1

IF=3.096

5

Dinh Danh Le,
Miklos Molnar, Jerome Palaysi

Multicast Routing in WDM Networks without Splitters

IEEE Communications Magazine

2014, Vol. 52, no. 7

IF=4.007

6

Federico Domínguez,
Samuel Dauwe, Nguyen The Cuong, Dimitri Cariolaro,
Abdellah Touhafi, Bart Dhoedt, Dick Botteldooren,
Kris Steenhaut

Towards an Environmental Measurement Cloud: Delivering Pollution Awareness to the Public

International Journal of Distributed Sensor Networks

2014

IF= 0.665

7

Federico Domínguez,
Nguyen The Cuong, Felipe Reinoso, Abdellah Touhafi,  Kris Steenhaut

Active Self-Testing Noise Measurement Sensors for Large Scale Environmental Sensor Networks

Sensors

2013, Vol 13, No. 12

IF= 2.245

8

Van Bang Le,
Nguyen Ngoc  Tuy

A good characterization of squares of strongly chordal split graphs

Information Processing Letters

2011, Vol 111. No. 3

IF= 0.546

9

Van Bang Le,
Nguyen Ngoc  Tuy

Complexity of Finding Graph Roots with Girth Conditions

Algorithmica

2012, Vol. 62, No. 1

IF= 0.791

10

The Anh Pham

The improvement of Knapsack cipher

Computer Communications

2011, Vol. 34, No. 3

IF= 1.695

11

Van Bang Le,
Nguyen Ngoc  Tuy

The square of a block graph

Discrete Mathematics

2010, Vol. 310,No.4

IF=0.557

 Lưu ý: Chỉ số IF của các tạp trí trên Bảng 1 được cập nhật theo Thomson Reuters Journal Citations  Report  2015

Bảng 2: Danh sách các công trình khoa học đăng trên các hội thảo quốc tế

TT

Tên bài báo

Tác giả

Nơi công bố

1

Identity-based trace and revoke schemes

Duong Hieu Phan, Viet Cuong Trinh

International Conference on Provable Security, volume 6980 of Lecture Notes in Computer Science, pages 204–221. Springer, Oct. 2011.

2

Multi-Channel Broadcast Encryption

Duong Hieu Phan, David Pointcheval, Viet Cuong Trinh

ACM Symposium on InformAtion, Computer and Communications Security (ASIACCS '13), ACM Press

3

Key-Leakage Resilient Revoke Scheme Resisting Pirates 2.0 in Bounded Leakage Model

Duong Hieu Phan, Viet Cuong Trinh

International Conference on Cryptology in Africa. Lecture Notes in Computer Science, ISBN 978-3-642-38552-0, pages 342–358. Springer, June. 2013.

4

Optimal Public Key Traitor Tracing Scheme in Non-Black-Box Tracing Models

Philippe Guillot, Abdelkrim Nimour, Duong Hieu Phan, Viet Cuong Trinh

International Conference on Cryptology in Africa. Lecture Notes in Computer Science, ISBN 978-3-642-38552-0, pages 140–155. Springer, June. 2013.

5

Resistance to Pirates 2.0: A Method from Leakage Resilient Cryptography

Duong Hieu Phan, Viet Cuong Trinh

IACR Cryptology ePrint Archive 2012: 305 (2012)

6

Graph classes related to chordal graphs and chordal bipartite graphs

Ngoc Tuy Nguyen, Jörg Bornemann, Van Bang Le

Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 27, pp. 73-74 (2006)

7

Hardness Results and Efficient Algorithms for Graph Powers

Van Bang Le,  Ngoc Tuy Nguyen

 Proceedings of 35th International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, WG 2009, pp. 238-249 (2009)

8

Computing Graph Roots Without Short Cycles.

Babak Farzad, Lap Chi Lau, Van Bang Le,  Ngoc Tuy Nguyen

26th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, STACS 2009, pp. 397-408 (2009)

9

Robust symbol localization based on junction features and efficient geometry consistency checking

The-Anh Pham, Mathieu Delalandre, Sabine Barrat and Jean-Yves Ramel

International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2013)

10

An efficient indexing scheme based on linked-node m-ary tree structure

The-Anh Pham, Mathieu Delalandre, Sabine Barrat and Jean-Yves Ramel

In proceedings of the 17th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2013). IAPR Best Student Paper Award.

11

Accurate junction detection/reconstruction in line-drawing images

The-Anh Pham, Mathieu Delalandre, Sabine Barrat and Jean-Yves Ramel

In proceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR2012)

12

A robust approach for local interest point detection in line-drawing images

The-Anh Pham, Mathieu Delalandre, Sabine Barrat and Jean-Yves Ramel

10th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems (DAS2012).

13

A contour-based method for logo detection

The-Anh Pham, Mathieu Delalandre, Sabine Barrat and

11th IEEE International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR2011).

14

Symbol recognition using directional and spatial features

The-Anh Pham, Nam Hoang, Hao Le, and Hong Le

International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA'15), 2015

15

Comparison of JPEG’s competitors for document images

 Mostafa Darwiche, The-Anh Pham, and Mathieu Delalandre

International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA'15), 2015

17

Towards an Environmental Measurement Cloud: Delivering Pollution Awareness to the Public

Federico Domínguez, Samuel Dauwe, Nguyen The Cuong, Dimitri Cariolaro, Abdellah Touhafi, Bart Dhoedt, Dick Botteldooren, and Kris Steenhaut

International Journal of Distributed Sensor Networks, pp. 1-17, Volume 2014(2014), 2014.

18

A Web-service based approach for developing integrable noise monitoring modules

Nguyen The Cuong, Abdellah Touhafi, Jelmer Tiete, Kris Steenhaut

International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), 2011.

19

QoS Level Estimation for Web Service Composition in an Environmental Assessment System

Nguyen The Cuong; De Caro, N.; Dominguez, F.; Steenhaut, K.; Touhafi, A.

19th IEEE International Workshop on Local and Metropolitan Area Networks (LANMAN), 2013.        

20

QoS-Based Web Service Composition in an Environmental Assessment System

Nguyen The Cuong; De Caro, N.; Steenhaut, K.; Touhafi, A.

International Conference on Networked Sensing Systems (INSS), (2012).

21

Light-trail based Hierarchy: The Optimal Multicast Route in WDM Networks Without Splitters and Converters

Le Dinh Danh, Massinissa Merabet

In Proceedings of 2nd International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology, pp. 66-73, Jan 2014. DOI:0.5220/0004705300660073

22

An improved multicast routing algorithm in sparse splitting WDM networks

Danh Le, Dinh; Molnar, Miklos; Palaysi, Jerome

Computing, Management and Telecommunications (ComManTel), 2013 International Conference on, pp.99-104, Jan 2013

23

Light-Hierarchy for Provisioning Multiple Multicast Requests in Sparse Splitting WDM Networks

Dinh Danh Le, Fen Zhou, and Miklos Molnar

International Conference on Computing, Networking and Communications, (ICNC) 2015, California, USA, pp. 847.852.

24

Adaptive MCRWA Strategies to Reduce Blocking Probability in Sparse Splitting WDM Networks

Dinh Danh Le, Fen Zhou, and Miklos Molnar

The International Conference on  Advanced Technologies for Communications (ATC’14), pp. 153-159, October, 2014

Đưa bài: Phạm Thế Anh

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing