Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quy chế phối hợp công tác giữa Ban chủ nhiệm khoa và BCH Công đoàn
Cập nhật lúc: 08:48 PM ngày 02/06/2017

 

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CÔNG ĐOÀN KHOA CNTT&TT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 10  tháng 9 năm 2012

  

QUY CHẾ

 PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

VÀ BAN CHỦ NHIỆM KHOA CNTT&TT 

- Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990 và Nghị định 133/HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ) về thi hành Luật Công đoàn.

- Căn cứ Quyết định số 465/TTg ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ ban hành qui chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Căn cứ Thỏa thuận số 394/CĐGDVN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2005 giữa Công đoàn Giáo dục Việt Nam với Bộ Giáo dục và Đào tạo về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành Giáo dục.

            Ban Chấp hành Công đoàn khoa và Ban chủ nhiệm khoa thống nhất Quy chế phối hợp công tác giữa Ban chủ nhiệm khoa và BCH Công đoàn như sau:

1. NGUYÊN TẮC CHUNG :

1.  Chính quyền và Công đoàn đều là thành viên của hệ thống chính trị có cùng mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của khoa và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, lao động trong khoa.

2. Vấn đề chính yếu của mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn là: Tìm mọi cách tạo sự nhất trí cao về quan điểm không ngừng nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước của chính quyền, song song với việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

3. Quan hệ giữa chính quyền và công đoàn trong khoa là: Bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền độc lập về tổ chức và các quyền khác của mỗi tổ chức.

4. Ban chủ nhiệm khoa khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình mà có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích của cán bộ, viên chức và người lao động nhất thiết phải có sự phối hợp bàn bạc của Công đoàn khoa.

2. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

1.  Ban chủ nhiệm khoa cần thông tin đầy đủ, kịp thời đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, những chủ trương, kế hoạch công tác của trường tới tổ chức công đoàn và cán bộ, viên chức lao động.

2.  Ban Chấp hành Công đoàn có trách nhiệm và chủ động phối hợp với Ban chủ nhiệm khoa tổ chức động viên người lao động trong khoa tích cực tham gia thực hiện đổi mới trong giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ có phẩm chất cao, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn đào tạo theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

3.  Ban chủ nhiệm khoa tạo điều kiện để công đoàn chủ động tổ chức các hoạt động tham gia quản lý, tích cực tổ chức các hoạt động xã hội để tăng cường thu hút nguồn lực xây dựng khoa, cùng có trách nhiệm trong giải quyết và khắc phục những yếu kém trong khoa.

3. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA :

1. Ban chủ nhiệm khoa khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ và dài hạn (Từ 1 tháng trở lên) cần có ý kiến đóng góp của Công đoàn khoa.

2. Ban chủ nhiệm khoa lấy ý kiến của Công đoàn khoa, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời kiểm tra việc thực hiện và giải quyết khiếu nại của người lao động về các vấn đề trên.

3. Công đoàn khoa có trách nhiệm cử người đại diện có thẩm quyền trực tiếp tham gia với khoa xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản về chế độ chính sách, nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. Khi cần thiết, công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập thể người lao động với Ban chủ nhiệm khoa để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động thì Ban chủ nhiệm khoa có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

4. Công đoàn và Ban chủ nhiệm khoa có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm theo quy định và chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức đề ra. Vận động cán bộ, viên chức thực hiện nghĩa vụ của mình tham gia quản lý khoa, thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác.

4. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG VIỆC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ PHONG TRÀO THI ĐUA :

1. Ban chủ nhiệm khoa phối hợp với công đoàn khoa thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thương, tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động của trường, khoa phù hợp với yêu cầu từng thời kỳ, đặc điểm và đối tượng vận động, đẩy mạnh và duy trì thành nền nếp các hoạt động thi đua, khen thưởng trong đơn vị, găn hoạt động thi đua với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của cấp trên.

2. Sau khi thống nhất với công đoàn khoa, Ban chủ nhiệm khoa quyết định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp, chế độ khen thưởng và cùng phối hợp với công đoàn khoa trong kiểm tra, đánh giá, quyết định khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

3. Ban chủ nhiệm khoa tạo điều kiện và ủng hộ công đoàn khoa trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

5. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG VIỆC CHĂM LO ĐỜI SỐNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LĐ :

1.  Ban chủ nhiệm khoa chủ động và tạo điều kiện để công đoàn khoa tổ chức phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Công đoàn trường đến người lao động để giám sát và thực hiện. Ban chủ nhiệm khoa khi thực hiện chức năng quản lý cán bộ mà có những nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích của người lao động thì phải thảo luận với công đoàn khoa.

2.  Ban chủ nhiệm khoa tạo điều kiện để tổ chức công đoàn khoa thực hiện việc kiểm tra, hoặc phối hợp với các tổ chức hữu quan kiểm tra việc Ban chủ nhiệm khoa chấp hành các chế độ, chính sách, pháp luật về hợp đồng lao động, cho thôi việc, tiền thưởng, bảo hộ lao động, sử dụng quỹ và các chế độ, chính sách, khác có liên quan đến nghĩa vụ, quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

3. Ban chủ nhiệm khoa có trách nhiệm xem xét giải quyết những kiến nghị của đại diện công đoàn khoa sau khi kiểm tra.

4.  Ban chủ nhiệm khoa cần trao đổi, bàn bạc với công đoàn khoa về công tác tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức; tạo điều kiện để công đoàn khoa động viên cán bộ, viên chức trong khoa tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật để bổ sung thêm nguồn kinh phí, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đồng thời quản lý và sử dụng quỹ tập thể theo quy định của pháp luật và nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức.

5.  Ban chủ nhiệm khoa có trách nhiệm thỏa thuận với Công đoàn khoa trong việc công đoàn cử đại diện tham gia các hội đồng tư vấn (Lương, kỷ luật, thi đua…) có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động trong  khoa. Khi bàn về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động là nữ thì mời đại diện Ban nữ công cùng tham dự.

6. Ban chủ nhiệm khoa tạo điều kiện để cán bộ công đoàn khoa tham gia các khóa, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và công tác công đoàn.

6. VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CHO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN :

1. Ban chủ nhiệm khoa có trách nhiệm tạo điều kiện và cung cấp các phương tiện làm việc cho Ban chấp hành Công đoàn khoa để đảm bảo các hoạt động của công đoàn có hiệu quả.

2  Chủ tịch công đoàn khoa không chuyên trách được dành một số thời gian để làm công tác công đoàn. Khi quyết định buộc thôi việc, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, điều động thuyên chuyển công tác đối với ủy viên Ban chấp hành Công đoàn khoa, Ban chủ nhiệm khoa cần trao đổi, thỏa thuận bằng văn bản với Ban Chấp hành công đoàn khoa. Nếu là Chủ tịch công đoàn thì Công đoàn trường trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản.

4.  Khoa khi tổ chức các cuộc họp giao ban và các hội nghị sơ kết, tổng kết những công tác lớn của khoa phải có đại diện Công đoàn khoa tham dự để trao đổi ý kiến và cùng nhau quán triệt những công tác của khoa và hoạt động của công đoàn.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Ban chủ nhiệm khoa và Ban chấp hành Công đoàn khoa để nghiên cứu, giải quyết.

 

               TRƯỞNG KHOA

 

 

 

               

TM. BCH CÔNG ĐOÀN KHOA

CHỦ TỊCH


 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing