Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ của BCH Công đoàn khoa CNTT&TT - Nhiệm kỳ 2012-2015 kéo dài đến 2017
Cập nhật lúc: 08:47 PM ngày 02/06/2017
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA CNTT&TT NHIỆM KỲ 2012 – 2015 KÉO DÀI ĐẾN 2017

 

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CÔNG ĐOÀN KHOA CNTT&TT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 6 tháng 10 năm 2015

   

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

 

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA CNTT&TT    

NHIỆM KỲ 2012 – 2015 KÉO DÀI ĐẾN 2017

 

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Công đoàn khoa CNTT&TT và biên bản Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn khoa ngày 31 tháng 8 năm 2012;

Căn cứ Quyết định của Công đoàn trường Đại học Hồng Đức về việc công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn khoa CNTT&TT - Nhiệm kỳ 2012 – 2015 kéo dài đến năm 2017;

Ban chấp hành Công đoàn khoa CNTT&TT phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2017 như sau:

Ban Chấp hành Công đoàn:

1. Đồng chí Lê Đức Thọ  – Chủ tịch Công đoàn

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BCH Công đoàn, Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa, BCH Công đoàn về mọi hoạt động của Công đoàn khoa CNTT&TT.

- Tham gia các Hội đồng của khoa, tham gia với khoa về công tác quy hoạch, phát triển khoa và công tác cán bộ của khoa.

- Trực tiếp phụ trách: Công tác đoàn viên; tài chính; đối ngoại; Thi đua khen thưởng.

+ Thực hiện định kỳ báo cáo lên Công đoàn trường.

+ Theo dõi và chỉ đạo hoạt động Công đoàn tổ Kỹ thuật máy tính & truyền thông; Tin học ứng dụng.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Công đoàn.

- Tiếp nhận và giải quyết công văn của Công đoàn.

 2. Đồng chí Trịnh Thị Phú – Phó Chủ tịch Công đoàn

- Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục trong CBVC-LĐ trong khoa.

- Phụ trách công tác phát triển đoàn viên, Nghiên cứu khoa học.

- Phụ trách Ban nữ công (Dựa theo quy chế hoạt động của Ban nữ công, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người).

- Chịu trách nhiệm trước BCH Công đoàn về công tác kiểm tra theo quy định của điều lệ Công đoàn.

- Phụ trách công tác tài chính công đoàn và đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Công đoàn.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động tổ Công đoàn Khoa học máy tính.

3. Đồng chí Trần Doãn Minh – Uỷ viên BCH Công đoàn

- Công tác hoạt động văn hoá, thể dục thể thao.

- Phối hợp cùng Ban nữ công thực hiện công tác thiếu nhi, nhi đồng.

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản Công đoàn, Công văn đi, đến và ghi chép biển bản Công đoàn.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động tổ Công đoàn Các hệ thống thông tin.


Nơi nhận:                                                                               TM. BCH CÔNG ĐOÀN
- Công đoàn trường(b/c),                                                                        CHỦ TỊCH
- Chi bộ khoa (b/c),
- Các tổ CĐ,
- Lưu CĐ.                                                                                                Lê Đức Thọ

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing