Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch tổ chức diễn đàn “Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại Trường Đại học Hồng Đức”
Cập nhật lúc: 08:47 PM ngày 02/06/2017
Kế hoạch tổ chức diễn đàn “Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại Trường Đại học Hồng Đức”

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THANH HÓA

CĐ TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  27 /KH-CĐ

          Thanh Hoá, ngày  04  tháng  12  năm 2015

 KẾ HOẠCH

Tổ chức diễn đàn “Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học

theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học  tại Trường Đại học Hồng Đức”      

 

Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/7/2015 của Hiệu trưởng về việc giao kế hoạch khối lượng công tác và kinh phí năm học 2015-2016;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động công tác của Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức năm học 2015-2016;

Ban Thường vụ Công đoàn trường phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo tổ chức diễn đàn “Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại Trường Đại học Hồng Đức”, góp phần thực hiện tốt tiêu chí 2 mục tiêu chất lượng của Nhà trường năm học 2015-2016.

1. Tên diễn đàn

Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại Trường Đại học Hồng Đức.

2. Mục đích của diễn đàn

- Tìm kiếm, lựa chọn và thống nhất trong toàn trường các giải pháp, biện pháp nhằm đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại Trường Đại học Hồng Đức, góp phần thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Tuyên truyền sâu rộng cho CBGV Nhà trường về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đào tạo và đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học.    

3. Nội dung của diễn đàn

- Tổng quan về đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học; cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại trường đại học trong và ngoài nước;

- Vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại trường đại học nói chung và Trường Đại học Hồng Đức nói riêng;    

- Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại Trường Đại học Hồng Đức (Đội ngũ CBGV, cơ sở vật chất, quản lý…);

- Trao đổi, thảo luận và thống nhất các giải pháp, biện pháp và lộ trình đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học tại Trường Đại học Hồng Đức.    

4. Thời gian tổ chức: 01 buổi, dự kiến giữa tháng 01 năm 2016.

5. Địa điểm tổ chức: Phòng 302 Nhà điều hành - Cơ sở 1, Trường Đại học Hồng Đức, 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

6. Thành phần tham dự: Đại diện: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu; BCH Công đoàn trường, trưởng các đơn vị, chủ tịch công đoàn bộ phận, trưởng bộ môn, các đại biểu có bài tham luận và khách mời.

7. Hình thức tiến hành

Trên cơ sở Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học (Điều 2, Điều 4, Điều 8 - Có văn bản kèm theo), đặc biệt là Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 4 và Điều 5 - Có văn bản kèm theo), các Công đoàn bộ phận tổ chức nghiên cứu và lựa chọn mỗi đơn vị 2-3 giảng viên am hiểu việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, chuẩn bị bài tham luận đáp ứng nội dung diễn đàn.

- Nội dung chương trình đào tạo cần chỉnh sửa, bổ sung, phân bố thời gian lý thuyết, thực hành, thảo luận nhóm, tự học và phương pháp dạy học đi kèm cho phù hợp và đạt hiệu quả cao.

- Các Công đoàn bộ phận phối hợp với chuyên môn, tổ chức nghiên cứu thảo luận tại các bộ môn, khoa, thống nhất những vấn đề sẽ thảo luận và đề xuất trong diễn đàn cấp trường.

Diễn đàn chủ yếu đưa ra các vấn đề căn bản trong cách tiếp cận năng lực người học, sẽ chi phối và bắt buộc tất cả các khâu của quá trình dạy học phải thay đổi theo để giảng viên cùng thảo luận và thống nhất cách tiến hành đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.     

8. Dự kiến chương trình diễn đàn

TT

Nội dung

Đơn vị, người thực hiện

1

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

ĐC Đàm Văn Vạn

3

Báo cáo đề dẫn

ĐC Lê Đức Liên

4

Báo cáo tham luận và ý kiến thảo luận của đại biểu

Chủ trì:

- Chủ tịch CĐ trường

- Ban Chuyên môn CĐ

5

Đại biểu tham dự diễn đàn trao đổi, thảo luận

Chủ trì

6

Ý kiến phát biểu của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường

Đại diện Ban TVĐU, Ban Giám hiệu

7

Ý kiến phát biểu của LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá

Đại diện LĐLĐ tỉnh

8

Tổng kết, bế mạc

Chủ trì

9. Tổ chức thực hiện

Đề nghị các Công đoàn bộ phận tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung trên, cụ thể:

- Chọn cử giảng viên tham gia viết bài tham luận và thảo luận tại các Công đoàn bộ phận: Tiến hành trong tháng 12/2015.

- Ban Chuyên môn Công đoàn trường tập hợp bài viết, lựa chọn vấn đề cần quan tâm trong diễn đàn: Tiến hành trong tuần thứ nhất, tháng 01/2016.

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn đàn: Tiến hành trong tuần thứ hai, tháng 01/2016.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ CĐ;

- Các Công đoàn bộ phận;

- Ban Chuyên môn CĐ;                                  

- Lưu: VPCĐ.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Xuân Song

 

  


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing