Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch phòng máy
Lịch thực hành tại các phòng máy Khoa CNTT&TT Tuần 12 Tuần 15 Từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2016
Lịch thực hành tại các phòng máy Khoa CNTT&TT Tuần 12, Tuần 12 Từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 09 tháng 10 năm 2016
Lịch thực hành tại các phòng máy Khoa CNTT&TT Tuần 11, Từ ngày 26 tháng 09 đến ngày 02 tháng 10 năm 2016.
Lịch thực hành tại các phòng máy Khoa CNTT&TT Tuần 9, Từ ngày 12 tháng 09 đến ngày 18 tháng 09 năm 2016.
Lịch thực hành tại các phòng máy Khoa CNTT&TT Tuần 7, Từ ngày 29 tháng 08 đến ngày 04 tháng 9 năm 2016
Lịch thực hành tại phòng máy khoa - Tuần 6 - Học kỳ 1 năm học 2016-2017 Từ ngày 22 tháng 08 đến ngày 28 tháng 08 năm 2016
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 34 - Tuần 34 Từ ngày 05 tháng 04 đến ngày 11 tháng 04 năm 2016
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 30 - Từ ngày 29 tháng 02 đến ngày 06 tháng 03 năm 2016
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 28 ngày 15 tháng 02 đến ngày 21 tháng 02 năm 2016
Lịch giảng dạy thực hành tại PM - Khoa CNTT&TT Tuần 25- Từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 năm 2016
1
Các tin khác