Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu về Khoa CNTT&TT
Cập nhật lúc: 12:33 PM ngày 28/08/2020
Khoa CNTT&TT được thành lập năm 2009 trên cơ sở tách từ khoa KTCN theo quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức.

1. Chức năng

 + Đào tạo nguồn nhân lực các ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh và đất nước;  

+ Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng để hợp tác và tham mưu các vấn đề về phát triển và ứng dụng CNTT cho nhà trường, cho tỉnh Thanh Hoá.....

2. Nhiệm vụ

a) Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.  

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Nhà trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần liên quan đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng đề án mở ngành đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, lao động và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa. 

f) Tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường.

g) Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ cũng như đột xuất kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường; chịu sự kiểm tra, thanh tra của Nhà trường

h) Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các thiết bị được Nhà trường giao; tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.

i)  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.  

3. Cơ cấu tổ chức.   

3.1. Ban chủ nhiệm Khoa:   

+ Trưởng khoa: TS. Phạm Thế Anh. DĐ: 0941.07.07.15. Email: phamtheanh@hdu.edu.vn

+ Phó trưởng khoa: TS. Trịnh Viết Cường. DĐ: 0915.901.935. Email: trinhvietcuong@hdu.edu.vn 

+ Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thế Cường. DĐ: 0888.668.568. Email: nguyenthecuong@hdu.edu.vn  

3.2. Trợ lý  

+ Trợ lý giáo vụ: Th.S. Trịnh Anh Loan. DĐ: 0912.415.482. Email: trinhanhloan@gmail.com

+ Trợ lý công tác sinh viên: Th.S Lê Thị Thu Hiền. DĐ: 0977.595.552. Email: lethithuhien@hdu.edu.vn 

3.3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên 

- Tổng số cán bộ giảng viên: 23, trong đó 

+ Phó giáo sư: 01

+ Tiến sĩ: 03 

+ Nghiên cứu sinh: 02

+ Thạc sĩ: 17

- Số sinh viên thường xuyên: 420 sinh viên. 

4. Các bộ môn và cơ sở vật chất 

+ Khoa có 3 bộ môn chuyên ngành: Khoa học máy tính, Mạng máy tính và ứng dụng, Hệ thống thông tin.  

+ 06 phòng máy tính (200 máy), 01 phòng máy chủ

5. Các bậc và ngành nghề đào tạo 

+ Đại học CNTT - Chính quy  

+ Văn bằng 2 CNTT  

+ Liên thông ĐH CNTT từ CĐ và TC 

+ Cao đẳng CNTT 

+ Cử nhân Sư phạm tin học 

6. Công tác nghiên cứu khoa học 

Đây là một hoạt động quan trọng của khoa. Nhiều đề tài của khoa đang được ứng dụng có hiệu quả trong trường. Nhiều công trình khoa học của CBGD trong khoa đã được đăng ở các tạp chí chuyên ngành ngoài nước. Một số chương trình trọng tâm trong năm học tới gồm: 

+ Tiếp tục phát triển đội ngũ CBGD có trình độ cao thông qua việc bồi dưỡng và dự án đào tạo nước ngoài. 

+ Tham gia thực hiện đề tài khoa học các cấp: Tỉnh, Bộ, Nhà nước, và hợp tác song phương với Đài Loan. 

+ Triển khai các phần mềm ứng dụng và khai thác, giảng dạy và phát triển các phần mềm nguồn mở phục vụ giảng dạy đại học và phổ thông.

+ Nghiên cứu và thực hiện các chương trình phục vụ Tin học hoá một số hoạt động trong nhà trường.

+ Liên kết với các viện, các trường, các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học, trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

+ Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

+ Dịch vụ khoa học công nghệ: tư vấn triển khai phát triển dự án phần mềm, các dịch vụ an ninh mạng, tư vấn giải pháp công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp, cơ quan,…


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing