Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Công tác ISO
Mục tiêu chất lượng Khoa CNTT&TT Năm học 2017-2018
Mục tiêu chất lượng Khoa CNTT&TT Năm học 2016-2017, Ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-ĐHHĐ ngày 01 tháng 9 năm 2016
Mục tiêu chất lượng - Khoa CNTT&TT năm học 2015-2016 và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng.
Cung cấp các biểu mẫu ISO cho các quy trình nghiệp vụ (đào tạo, giảng dạy, sinh viên, NCKH, điểm thi,...) của Khoa CNTT&TT.
1
Các tin khác