Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Khối ngành kinh tế
Khối ngành kinh tế
Ngành Qtkd
Ngành Qtkd
Thông tin tuyển sinh ngành QTKD
Thông tin tuyển sinh ngành QTKD
Thông tin tuyển sinh ngành Tài chính Ngân hàng
Thông tin tuyển sinh ngành Tài chính Ngân hàng
thông tin tuyển sinh
thông tin tuyển sinh
fasival khoa KT -QTKD
fasival khoa KT -QTKD
12
12
Play/Pause
Cao học

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHO CAO HỌC VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN K10- ĐỢT 1 NĂM 2019

Tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ,bên cạnh các nhà khoa học đang công tác tại Trường Đại học Hồng Đứccòn cósự tham gia của các nhà khoa học có uy tín đến từ các các Trường đại học, học viện như: GS. TS Nguyễn Văn Tiến đến từ Học viện Ngân hàng; GS.TS Trương Bá Thanh và PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh đến từ Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng; PGS.TS Chúc Anh Tú đến từ Học viện Tài Chính; PGS.TS Nguyễn Phú Giang đến từ Trường Đại học Thương Mại; Các nhà khoa học đến từ Đại học Vinh, Kiểm toán Nhà nước.