Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích

Cập nhật lúc: 04:29 CH ngày 26/02/2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-TTg ngày 12/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định số 5645/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Toán giải tích cho Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-CT ngày 11/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trư­­ờng Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức;

Căn cứ Quyết nghị của các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ và kết quả học tập của học viên cao học Toán giải tích khóa 2011-2013; kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ họp ngày 18/02/2014.

            Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,                       

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ khoa học khoá 2011-2013, cho 28 học viên cao học chuyên ngành: Toán giải tích – Mã số: 60 46 01 02. 

(có danh sách kèm theo tại đây)

         Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên, Trưởng các đơn vị liên quan và các học viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Vụ GDĐH (để bc);                                                          

- Như Điều 2;                                                                                                                             (Đã ký)        

- L­­ưu: VT, ĐT.

                                                                                                     Nguyễn Mạnh An

                                                                                                              

Chi tiết xem tại đây

                                                                                                                  

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
38761484