Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh của Trường Đại học Hồng Đức

Cập nhật lúc: 03:00 CH ngày 10/07/2020

Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa” do Trường Đại học Hồng Đức là cơ quan chủ trì. Đề tài thuộc chương trình khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, do TS. Trịnh Thị Thơm, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế làm chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá được thực trạng sử dụng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa; xây dựng được hệ thống giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, và xây dựng được mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là:

- Xây dựng được chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa;

- Xây dựng được bộ tài liệu và phần mềm bồi dưỡng, hỗ trợ dạy học tiếng Anh online cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa;

- Xây dựng được các mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện;

- Đề xuất được hệ thống giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, đề tài đã công bố được 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra, thực hiện có chất lượng các nội dung nghiên cứu và đầy đủ các sản phẩm theo yêu cầu, trong đó có các sản phẩm vượt trội so với hợp đồng. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, có đóng góp mới trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của tỉnh, góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của địa phương và đất nước.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, xây dựng lộ trình kế hoạch cụ thể và ứng dụng triển khai chương trình bồi dưỡng, sử dụng và nhân rộng mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Thanh Hóa một cách hiệu quả.

Với các kết quả nghiên cứu và sản phẩm khoa học nổi bật như trên, đề tài đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại Đạt./.

 Tin: Phòng QLKH&CN

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39663011