DANH SÁCH SV ĐĂNG KÍ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA Update ngày 14/02/2015

Cập nhật lúc: 10:48 SA ngày 05/03/2015

STT

MASV

Họ và tên

 

Lớp

Ca thi

1

1061070028

NguyÔn V¨n

H­¬ng

106107A

1

2

1061070051

§Æng Ngäc

S¬n

106107A

1

3

1061070072

Vò V¨n

Vinh

106107A

1

4

1061070070

Lª TrÝ

Trung

106107A

1

5

1064030044

NguyÔn Kh­¬ng

NhËt

106403A

1

6

1066010074

Lª ThÞ

Thñy

106601A

1

7

1163000003

L­¬ng Thóy

B×nh

116300A

1

8

1164010209

Ph¹m ThÞ

Nga

116401A

1

9

1164010130

NguyÔn ThÞ

Trang

116401B

1

10

1164030025

NguyÔn ThÞ

HiÒn

116403A

1

11

1166060023

TrÇn ThÞ

H­¬ng

116606A

1

12

1166060041

§ç ThÞ

T­¬i

116606A

1

13

1166080037

Lª Mü

Linh

116608A

1

14

1169000047

Lª ThÞ

Trang

116900A

1

15

1169000014

NguyÔn ThÞ Thu

HiÒn

116900A

1

16

1169000009

TrÇn ThÞ

D©n

116900A

1

17

1169000024

Bïi ThÞ Thu

HuyÒn

116900A

1

18

1169000037

Lß ThÞ

Nhiªn

116900A

1

19

1169000032

V× ThÞ Sao

Mai

116900A

1

20

1169000060

NguyÔn ThÞ

116900B

1

21

1169000054

L« ThÞ

CÇu

116900B

1

22

1169010019

Lª Hoµng Nh­

Mai

116901A

1

23

1169010109

Mai ThÞ

Huª

116901B

1

24

1169010153

Vò ThÞ

Thïy

116901C

1

25

116C680060

NguyÔn ThÞ

Thóy

116C68A

1

26

1264010043

Lª Tµi

Linh

126401A

1

27

1264010041

Kh­¬ng Th¶o

Linh

126401A

1

28

1264010017

NguyÔn ThÞ

H»ng

126401A

1

29

1264010069

TrÇn ThÞ

ThÞnh

126401A

1

30

1264010063

NguyÔn ThÞ

Thanh

126401A

1

31

1264010066

NguyÔn ThÞ

Th¶o

126401A

1

32

1264010029

Lª ThÞ

Hång

126401A

1

33

1264010087

L÷ ThÞ Quúnh

Anh

126401B

1

34

1264010153

§Æng ThÞ

Th¶o

126401B

1

35

1264010140

NguyÔn Thanh

Ph­¬ng

126401B

1

36

1264010143

NguyÔn ThÞ

Ph­îng

126401B

1

37

1264010156

Lª ThÞ

Thu

126401B

1

38

1264010136

NguyÔn ThÞ

Ngäc

126401B

1

39

1264010133

Bïi ThÞ

Nga

126401B

1

40

1264010132

Lª ThÞ

N¨m

126401B

1

41

1264010115

Lª ThÞ

HuÖ

126401B

2

42

1264010099

§µo ThÞ

126401B

2

43

1264020006

D­¬ng ThÞ

Dung

126402A

2

44

1264020049

§ç V¨n

T©n

126402A

2

45

1264020052

Lª Kh¾c

Thµnh

126402A

2

46

1264020035

Tr­¬ng Minh

Nguyªn

126402A

2

47

1264020020

Lª ThÞ

HuÖ

126402A

2

48

1264030052

Tr­¬ng ThÞ Kim

Chi

126403B

2

49

1264030072

Lª ThÞ

Linh

126403B

2

50

126C680031

Lª ThÞ

126C68A

2

51

126C700182

Lª ThÞ Minh

Trang

126C70B

2

52

126C700151

Phïng ThÞ

Nga

126C70B

2

53

126C700184

NguyÔn ThÞ HuyÒn

Trang

126C70B

2

54

126C700138

NguyÔn ThÞ

126C70B

2

55

126C700127

Lª V¨n

Hïng

126C70B

2

56

126C700204

Vò ThÞ

Dung

126C70C

2

57

126C710040

Hoµng ThÞ

Thu

126C71A

2

58

126C710038

Bïi ThÞ

Th¶o

126C71A

2

59

126C730002

D­¬ng §×nh

¸nh

126C73A

2

60

126C740008

Bïi ThÞ

H»ng

126C74A

2

61

126C740034

NguyÔn ThÞ

Th­¬ng

126C74A

2

62

126C760002

Lª TuÊn

Anh

126C76A

2

63

1364010055

Hoµng ThÞ H¶i

YÕn

136401A

2

64

136C740004

Tr­¬ng H­¬ng

Giang

136C74A

2

65

137401C020

NguyÔn ThÞ BÝch

Th¶o

137401CA

2

66

137401T009

Lª ThÞ

L­¬ng

137401TA

2

67

146C700070

Hoàng Th

Yến

146C70A

2

68

146C700054

Đỗ Thanh

Tâm

146C70A

2

69

147401C054

Nguyn Th

Trang

147401A

2

70

147401C048

Lê thị phương

Th¶o

147401A

2

71

147401C012

Nguyn th

Hu

147401A

2

72

147401C038

Phm Th

Tân

147401A

2

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39096290