Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Cập nhật lúc: 09:05 AM ngày 22/02/2017
Thực hiện kế hoạch Khoa học & Công nghệ năm học 2016 – 2017, đồng thời để tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên hệ không chuyên theo hệ thống tín chỉ trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /TB-ĐHHĐ

Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học

“Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

 

 

Thực hiện kế hoạch Khoa học & Công nghệ năm học 2016 – 2017, đồng thời để tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên hệ không chuyên theo hệ thống tín chỉ trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội thảo khoa học theo kế hoạch như sau:

1. Tên Hội thảo: “Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

          2. Mục tiêu Hội thảo

          - Nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho sinh viên hệ không chuyên theo hệ thống tín chỉ trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

          - Xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần GDTC cho sinh viên hệ không chuyên theo hệ thống tín chỉ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

          3. Thời gian và địa điểm Hội thảo

- Thời gian:

- Địa điểm: Phòng 404, Nhà điều hành, Cơ sở chính, Trường Đại học  Hồng Đức, 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

          4. Đơn vị được giao thực hiện: Khoa GDTC phối hợp với phòng QLKH&CN.

  5. Nội dung hội thảo

  Nhà trường trân trọng kính mời cán bộ giảng viên và sinh viên trong nhà trường, các đơn vị bên ngoài trường quan tâm về vấn đề này tham gia viết bài và trình bày tham luận tại hội thảo.

Các tham luận tập trung vào một số vấn đề sau:

- Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy môn giáo dục thể chất cho sinh viên hệ không chuyên theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: về nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy môn GDTC; về kết quả học tập và năng lực thể chất của sinh viên; về các yếu tố và điều kiện đảm bảo cho công tác dạy học GDTC...

- Thảo luận về các kết quả điều tra, khảo sát thực trạng nhu cầu tập luyện thể thao của sinh viên.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần GDTC cho sinh viên hệ không chuyên theo hệ thống tín chỉ, nâng cao thể chất cho sinh viên, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác GDTC ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

          6. Quy định và thể lệ bài viết

          Mỗi bài tham luận không vượt quá 07 trang A4

  Kiểu chữ: Times New Roman (Unicode)

          Cỡ chữ: 14 pt

  Căn lề bên trái: 3 cm, bên phải: 2 cm, lề trên: 2 cm, lề dưới: 2 cm.

  Thời hạn gửi bài: Bài viết được đánh máy (có chữ ký của tác giả) và file điện tử kèm theo gửi về nhà trường trước ngày 01 tháng 3 năm 2017 cho đồng chí Dương Thái Bình – Trợ lý nghiệp vụ khoa học);

Email: duongthaibinh@hdu.edu.vn.

          7. Thành phần tham dự

Đại diện Ban Giám hiệu, phòng QLKH&CN, các khoa đào tạo, đại diện các đơn vị có liên quan, các đại biểu có bài tham luận, cán bộ giảng viên, sinh viên khoa GDTC, khách mời và cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm đến chủ đề hội thảo.

Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung và kế hoạch theo thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng và các PHT (để BC);

- Các đơn vị trong trường (để thực hiện);

- Lưu: VT, QLKH&CN.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Mai

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing