Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Sinh hoạt chuyên môn học thuậtvới chủ đề “Nhận thức mới của hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 6 năm 1936”
Cập nhật lúc: 02:42 PM ngày 15/12/2020
Vào hồi 14h thứ 6, ngày 25/9/2020, Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn học thuật với chủ đề “Nhận thức mới của hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 6 năm 1936” do ThS. GVC Lê Thị Anh, giảng viên trong bộ môn chủ trì.
            Trong buổi sinh hoạt học thuật, thông qua việc nghiên cứu, trao đổi các giảng viên đã làm rõ những nhận thức mới của Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 7/1936 cụ thể như sau: nhận thức mới về mối quan hệ giữa vấn đề độc lập dân tộc và vấn đề dân chủ; mối quan hệ giữa chiến lược và chỉ đạo chiến lược, giữa mục tiêu lâu dài và mục tiêu trước mắt; mối quan hệ giữa củng cố khối liên minh công nông và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất;  mối quan hệ giữa chủ trương và hình thức tổ chức đấu tranh; mối quan hệ giữa phong trào cách mạng ở Đông Dương và cách mạng Pháp, cách mạng thế giới.

Chính những nhận thức mới của Hội nghị trung ương tháng 7/1936 phản ánh Đảng ta đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối của Quốc tế Cộng sản vào điều kiện cụ thể của các dân tộc Đông Dương trong bối cảnh lúc bấy giờ. Nghị quyết Hội nghị chứng tỏ sự trưởng thành của Đảng, đánh dấu sự chấm dứt thời kỳ đấu tranh khôi phục phong trào, đưa cách mạng Đông Dương chuyển lên một cao trào mới.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn học thuật, đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Trưởng bộ môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam đã kết luận: Buổi sinh hoạt học thuật đã góp phần làm sâu sắc thêm kiến thức và hiểu biết của các giảng viên, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy môn lịch sử Đảng CSVN.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing