Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ban chủ nhiệm khoa
Cập nhật lúc: 07:45 AM ngày 10/07/2020

 I./  Ban chủ nhiệm khoa

1.  Trưởng khoa: 

 

TS. Hoàng Nam

Tel: 0373 910 313 

NR:0373 859 059

Fax: 0373 910 475 

Mobile : 0912 162 824 

Email: hoangnam@hdu.edu.vn

VP: P409, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ

      - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm tất cả công việc của khoa;

      - Phụ trách công tác TCCB, bộ máy của khoa (bổ nhiệm, tuyển dụng, thuyên chuyển, thành lập đơn vị mới, sáp nhập,…).

      - Phụ trách công tác đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên; công tác Thi đua, khen thưởng.

2. Phó trưởng khoa:

 a. TS. Lê Văn Minh

        Ngày sinh:  13/11/1977

          Điện thoại liên hê: 0912017411

          Email: Levanminh@hdu.edu.vn

          Học vị: Tiến sĩ

          Chỗ ở hiện nay: SN 31K5, TT Rừng Thông, Đông Sơn 

- Phó Trưởng khoa trực:

+ Xử lý các văn bản hàng ngày (chuyển đ/c Quý giải quyết các vấn đề của các bộ môn mà đ/c Quý phụ trách);

+ Theo dõi, đôn đốc, nắm bắt, toàn bộ hoạt động của khoa theo kế hoạch, báo cáo Trưởng khoa;

+ Ký các quyết định chi tiêu tài chính của khoa, trên cơ sở nội dung chi, mức chi đã được thống nhất trong tập thể khoa. Những vấn đề mới, mức chi mới phải được bàn bạc thống nhất trong lãnh đạo khoa và trong toàn thể cán bộ, giảng viên của khoa.

+ Xây dựng báo cáo tháng, các báo cáo Hội nghị giao ban khoa; báo cáo hội nghị công nhân viên chức khoa; báo cáo tổng kết năm học; kế hoạch năm học mới, đề nghị nâng lương, nâng ngạch của giảng viên,…. , trên cơ sở đề xuất của các bộ môn (có ý kiến của lãnh đạo khoa trực tiếp phụ trách bộ môn đó), trợ lý giáo vụ tập hợp.

+ Tham gia dự Giao ban trường và xếp lịch họp khoa (hoặc họp cốt cán khoa) để triển khai kế hoạch sau giao ban (báo cáo Trưởng khoa trước khi xếp lịch).

- Chỉ đạo hoạt động dạy, học, rèn nghề và NCKH thuộc ngành đào tạo Luật; phụ trách chung Bộ môn Luật.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, xây dựng Chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được giao nhiệm vụ; đề xuất và lập Đề án mở ngành đào tạo mới;

- Phụ trách Công tác sinh viên, công tác Văn-Thể-Mỹ của khoa; xây dựng CSDL sinh viên tốt nghiệp, Hội cựu SV;

- Trực lãnh đạo khoa (để giải quyết các việc hành chính và chỉ đạo thi học phần (nếu có)) các ngày: thứ 2, 4 và 6. Chỉ đạo thi học phần thi vào ngày chủ nhật (nếu có).

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng khoa.

 

b. TS. Mai Thị Quý

Ngày sinh: 27/12/1969

Điện thoại liên hệ : 0912 603 834

Email: Maithiquy@hdu.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chỗ ở hiện nay: Lô 82, đường Đông Hương 1, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

- Chỉ đạo hoạt động dạy,  học và NCKH thuộc khối kiến thức Lý luận chính trị và phụ trách chung 03 bộ môn: Đường lối, Nguyên lý và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

             - Phụ trách hoạt động NCKH, Hội thảo,YTST, SKKN của khoa.

             - Quản lý và xây dựng cơ sở vật chất của khoa;

             - Phụ trách ISO (chủ trì xây dựng Bộ tài liệu ISO, tổ chức cho cốt cán trong khoa thảo luận về nhận diện rủi ro,…),

             - Phụ trách Website của khoa.

             - Trực lãnh đạo khoa (để giải quyết các việc hành chính và chỉ đạo thi học phần (nếu có)) các ngày: Thứ 3, 5 và 7.

             - Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng khoa.

 1.  Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin .

         - Trưởng bộ môn:     TS. Lê Thị Thắm        - ĐT: 1917.304.898

         - P. Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Phan Vũ - ĐT: 0904.600.768

        - Giảng viên: 11

2.  Bộ môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh 

        - P.  Trưởng bộ môn phụ trách: ThS Vũ Thị Lan - ĐT: 0935173577

         - P. Trưởng bộ môn: Nguyễn Thị Tâm.                       - ĐT: 0984722740

        -  Giảng viên: 5

3. Bộ môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

         - Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Văn Thụ      - ĐT : 0913042151

        - P. Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Thị Ngân - ĐT: 0919593568

         - Giảng viên: 6

4. Bộ môn Luật

           - Trưởng bộ môn: TS. Dương Khánh

           - Phó trưởng bộ môn: Ths. La Thị Quế          - ĐT:  0932365636

                                            ThS Nguyễn Thị Huyền - ĐT:  0973058412

           - Cán bộ, giảng viên: 10

III.  Cơ cấu các tổ chức chính trị và đoàn thể

1. Chi bộ

- Bí thư: ThS. Lê Văn Minh - ĐT: 0912017411

- Chi uỷ viên: TS. Nguyễn Văn Thụ - ĐT: 0913042151

2. Công đoàn

- Chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Chinh - ĐT: 0917943801

- P.Chủ tịch: TS. Nguyễn Văn Thụ - ĐT: 0913042151

- UV BCH: Nguyễn Thị Tâm - ĐT: 0984722740

3. Liên chi đoàn

 - Bí thư Liên chi đoàn:  Nguyễn Phan Vũ - ĐT: 0904.600.768

 - P. Bí thư : Nguyễn Thị Hồng                  -  ĐT: 0986.360.577

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing