Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bản mô tả CTĐT
Chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học đảm bảo tính rộng về mặt kiến thức gồm 45 môn và tổng số tín chỉ cần phải tích lũy là 120 tín chỉ. Bên cạnh đó, chiều sâu của chương trình còn được thể hiện qua trình tự các môn học, từ kiến thức chung đến kiến thức cơ sở và chuyên ngành nâng cao.
Chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học đảm bảo cả tính rộng và chiều sâu về mặt kiến thức với 46 học phần (tương đương 126 tín chỉ).
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh đảm bảo tính rộng về mặt kiến thức gồm 46 môn và tổng số tín chỉ cần phải tích lũy là 120 tín chỉ. Bên cạnh đó, chiều sâu của chương trình còn được thể hiện qua trình tự các môn học, từ kiến thức chung đến kiến thức cơ sở và chuyên ngành nâng cao.
Chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ cao đẳng đảm bảo tính rộng về mặt kiến thức gồm 34 môn và tổng số tín chỉ cần phải tích lũy là 90 tín chỉ. Bên cạnh đó, chiều sâu của chương trình còn được thể hiện qua trình tự các môn học, từ kiến thức chung đến kiến thức cơ sở và chuyên ngành nâng cao.
1
Các tin khác