Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chuẩn đầu ra
Ban hành theo quyết định số số 1346/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/8/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức
Ban hành kèm theo quyết định số 1344/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/8/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức
Ban hành kèm theo quyết định số 1345/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/8/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức
Ban hành theo Quyết định số 1945/QĐ-ĐHHĐ ngày 27/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức
Ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức
Ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)
Ban hành theo Quyết định số 190/QĐ-ĐHHĐ ngày 05/02/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức
Ban hành theo Quyết định số 3236/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức
1
Các tin khác