Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 50      - NĂM HỌC 2019 -2020     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 3 (14/7) 8h00’: P.404 NĐH Họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1696 ngày 26/6/2020 của Bộ GD&ĐT Theo Quyết định số 900/QĐ-ĐHHĐ ngày 07/7/2020 của Hiệu trưởng. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam P.QLĐT
19h30’: P.302 NĐH Tập huấn kỹ năng cho Tình nguyện viên “Chiến dịch tình nguyện hè 2020”. BCH đoàn trường, BCH Hội SV, Tình nguyện viên “Chiến dịch tình nguyện hè 2020” và khách mời. Q.Bí thư Đoàn trường VP.ĐT
Thứ 4 (15/7) 7h30’: P.404 NĐH Họp BTC Hội thảo “Nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá”. Theo Quyết định số 946/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/7/2020 của Hiệu trưởng. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam P.ĐBCL&KT
Thứ 5 (16/7) 7h30’: P.707 NĐH Hội nghị tập huấn “Quy trình về công tác tổ chức thi kết thúc học phần”. Đại diện BGH; CB phòng ĐBCL&KT và Trưởng, Phó bộ môn. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam P.ĐBCL&KT
8h00’: P.404 NĐH Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 7 năm 2020. Theo Quyết định số 680/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/6/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền TT.GDTX
14h30: P.404 NĐH Hội nghị tổng kết công tác sinh viên Ngoại trú năm học 2019-2020. Đại diện: BGH, P.CTHSSV, P.QLĐT, P.HCTH, P.HTQT, P.KHTC, Ban QLNT, Ban QLNƠSV, Ban Bảo vệ, Đoàn TN, Hội SV; đại diện Lãnh đạo các khoa, Trợ lý Công tác SV, mỗi khoa cử 01 SV ở ngoại trú và khách mời. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền P.CT HSSV
Thứ 6 (17/7) 8h00’: P.404 NĐH Họp Ban xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành CNTT đáp ứng thực hiện Dự án ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh. Theo Quyết định số 901/QĐ-ĐHHĐ ngày 07/7/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền -P.QLĐT; -K.CNTT&TT
Thứ 7 (.) . . Ghi chú: -Từ ngày 14/7/2020 đến ngày 30/7/2020: Nhà trường tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch năm học ở các khoa. . . . Ghi chú